راهنمای ثبت نام پذیرندگان:

1ـ ارسال تصویر کارت ملی و یکی از مدارک شغلی مانند جواز کسب یا اجاره‌نامه یا سند مالکیت به نام متقاضی، جهت تأیید اولیه درخواست الزامی است.

2ـ مدارک باید بصورت فشرده ارسال شود و پسوندهای مجاز جهت ارسال مدارک فقط zip و rar می‌باشد، همچنین حجم فایل الصاقی نباید از 2MB بیشتر باشد.

3ـ مسئولیت عدم نصب پایانه به دلیل درج اشتباه اطلاعات تماس و یا عدم پاسخگویی به عهده شخص متقاضی می‌باشد.

اطلاعات درخواست کننده

اطلاعات کسب و کار

اطلاعات حساب